Facbook
en pl

 Przedmiar (kosztorys nakładczy, kosztorys ślepy)

Opracowanie określające rodzaj, sposób wykonania i ilość robót konkretnego zadania, stworzone przed jego realizacją. Przedmiarowanie stosuje się jako pierwszy etap kosztorysowania w realizacji nowych zadań.

 

 

 Obmiar robót

Obmiar wykonawczy zrealizowanych prac jest dopełnieniem przedmiaru. Wykonywany jest po zrealizowaniu prac i jest podstawą do przyjęcia obmiarowej pozycji obmiaru.

 

 

 Specyfikacja techniczna

Dokument ustalający wymagania techniczne lub procedury, za pomocą których można określić, czy dane zadanie jest zrealizowane.

 

 

 Kosztorys budowlany

Dokument finansowy realizacji inwestycji budowlanej, określający kalkulację ceny według ustalonych metod, w oparciu o przedmiar lub obmiar robót.

 

Wyróżniamy kosztorys:

 • inwestorski - jest punktem odniesienia podczas porównywania ofert potencjalnych wykonawców robót budowlanych (Podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego są projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych)
 • ofertowy  - opracowywany jest na potrzeby przetargu (lub złożenia oferty) na wykonanie robót budowlanych zawiera informacje o cenie robót budowlanych  (podstawa: projekt wykonawczy, przedmiar)
 • zamienny
 • powykonawcze

 

 Dotacje

Realizując z nami projekty inwestycyjne objęte dotacją masz pewność ich pozytywnej weryfikacji.

 

Przedsięwzięcia objęte dotacją:

 • Audyt energetyczny dla przedsiębiorstw
 • Budownictwo efektywne energetycznie w klasie NF15 i NF40
 • Instalacje pomp ciepła, kolektorów słonecznych lub fotowoltaiki
 • Stacje paliw CNG dla twojej floty samochodów

Programy wsparcia:

 • Prosument 2015-2020 - Program wspierający rozproszone, odnawialne źródła energii. Prosument będzie dofinansowywał przedsięwzięcia na zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła i energii elektrycznej.

      Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej i/lub ciepła wykorzystujące:

  • źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt;
  • systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe

  Źródło: NFOŚiGW