Dofinansowania

Dofinansowania do fotowoltaiki oraz do pompy ciepła

Nie wiesz jaką dotację możesz otrzymać? Uzyskaj pomoc w otrzymaniu dofinansowania. Zespół Centrum Odnawialnych Źródeł Energii pomoże Ci na każdym kroku. Przeprowadzimy Cię przez wszelkie formalności bez konieczności latania po urzędach. Sprawdź aktualne dofinansowania, z jakich możesz skorzystać na pomorzu.

Czyste powietrze to obecnie jeden z największych programów dotacyjnych w Polsce, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. W ramach programu możesz liczyć na dofinansowanie, które możesz wykorzystać w szerokim zakresie. Do tego zakresu wlicza się między innymi zakup i montaż np. fotowoltaiki, pompy ciepła czy rekuperacji.

Kwoty dofinansowania wynoszą od 25 000 zł do 69 000 zł.

To, na jakie dofinansowanie możesz liczyć, uzależnione jest od tego, do jakiej grupy beneficjentów należysz (rozróżnia się 3 grupy) oraz jaki zakres prac podlegających dofinansowaniu chcesz przeprowadzić.

Pomożemy ci w uzyskaniu dofinansowania! Poniżej podajemy wartości dofinansowania na jakie możesz liczyć dla kilku wybranych rozwiązań w 2022 roku

 • Fotowoltaika od 5 000 do 9 000 zł
 • Pompa ciepła powietrze woda od 9 000 do 27 000 zł
 • Pompa ciepła powietrze powietrze od 3 000 do 9 000 zł
 • Gruntowa pompa ciepła od 20 250 do 40 500 zł
 • Rekuperacja z odzyskiem ciepła od 5 000 do 15 000 zł

Możesz otrzymać dotację na częściową spłatę kapitału kredytu wziętego na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze”

Warunkiem wypłaty dotacji jest:

 • wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze”
 • co najmniej w 95% kredytu musi zostać wydane na pokrycie kosztów kwalifikowanych, a wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta musi być zgodnie z jego przeznaczeniem.

WFOŚiGW wypłaci Ci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu, co oznacza, że bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

Lista banków, które uruchomiły Kredyt Czyste Powietrze:

 • Alior Bank (od 6.07.2021 r.)
 • Bank Ochrony Środowiska (od 6.07.2021 r.)
 • BNP Paribas Bank Polska (od 27.09.2021 r.)
 • Credit Agricole Bank Polska (od 26.10.2021 r.)
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (od 16.12.2021 r.)
 • oraz niektóre Banki Spółdzielcze z Grupy BPS

 

„Stop Smog” dystrybuowany jest przez gminy, a dofinansowanie uzależnione jest od jej wielkości. Program wspiera wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Dzięki niemu możesz liczyć na zwrot kosztów związanych z realizacją celu programu.

Średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 000 zł.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wielkości gminy, w której mieszkasz i może wynieść:

 • do 70% współfinansowania – dla gmin do 100 tys. mieszkańców
 • poniżej 70% współfinansowania – dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańcówUlga termomodernizacyjna, czyli w skrócie odliczenie od podatku kwoty do 53 000zł. Ta forma przysługuje podatnikom, którzy są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Odliczenie od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej można łączyć, np. z dotacją z programu „Czyste Powietrze”.

W przypadku pompy ciepła czy fotowoltaiki dzięki uldze termomodernizacyjnej od podatku dochodowego można odliczyć całość kosztów związanych z instalacją.

Ważne jest to, że wydatki muszą być udokumentowane na podstawie faktur VAT.

Program dedykowany dla sektora rolniczego, którego celem jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W ramach programu możesz liczyć na dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię.

Maksymalne wartości dofinansowania w ramach programu wynoszą:

 • 15 000 zł (20% kosztów kwalifikowanych) dla instalacji o mocy mniejszej niż 10 kW
 • 25 000 zł (13% kosztów kwalifikowanych) dla instalacji o mocy mniejszej lub równej 30 kW
 • Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wyliczane jest na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 000zł

Dofinansowaniu podlega zakup i montaż rozwiązań takich jak:

 • instalacja fotowoltaiczna o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 • instalacja wiatrowa o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 • pompa ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
 • instalacja hybrydowa, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ (dofinansowaniu podlegają również instalacje hybrydowe o sumarycznej mocy urządzeń wytwórczych powyżej 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek wytwarzania energii nie mogą przekraczać 50 kW), przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła.

Dofinansowanie dla osób fizycznych w ramach programu Mój Prąd w 2022 roku to jeden z kluczowych programów wspierających inwestycję w ekologiczne źródła energii czyli Mój Prąd 4.0 na 2022 rok zaadresowany jest do osób fizycznych. W zależności od tego na jakie rozwiązanie wnioskujesz o dofinansowanie oraz na to w jakiej formie obecnie się rozliczasz możesz liczyć na dofinansowanie o maksymalnej wartości czyli 20 500zł.

W nowej edycji możesz starać się nie tylko o dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej do 50 kWp (fotowoltaiki). Program Mój Prąd Przewiduje także dofinansowanie na magazyn energii czy magazyn ciepła. Dofinansowaniem możesz pokryć m.in. zakup, transport i montaż fotowoltaiki (kompletny system) oraz zakup, transport i montaż urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła i/lub systemy zarządzania energią w twoim domu.


Maksymalna kwota dofinansowania dla rozliczających się w nowym systemie net billing wynosi do 20,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Natomiast dla osób rozliczających się na starych zasadach czyli w systemie net-meteringu maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 17,5 tys. zł

Program zakłada zwiększenie produkcji energii elektrycznej z domowych instalacji fotowoltaicznych, oraz autokonsumpcji energii przez magazynowanie oraz inteligentne sterowanie produkcją i zużyciem.

Jeśli rozliczasz się na starych zasadach aby skorzystać z programu mój prąd 2022 musisz zmienić sposób rozliczania na nowe zasady czyli net-billing.

Specjaliści do spraw dotacji dotyczących OZE dla mikroinstalacji, magazynów energii i ciepła oraz inteligentnego sterowania z firmy Centrum OZE pomogą Ci w otrzymaniu najkorzystniejszej dotacji z programu Mój Prad 4.0

Dofinansowanie z programu ENERGIA Plus 2022 dla firm i przedsiębiorców

Od 01 kwietnia do 16 grudnia 2022 roku firmy mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Energia Plus. Wsparcie jest udzielane w formie pożyczki dla firm i przedsiębiorców na korzystnych zasadach. Energia Plus to program w ramach którego Twoja firma lub przedsiębiorstwo otrzyma wsparcie na rozwój ekologicznych przedsięwzięć w firmie. W tej formie Twoja firma może starać się po pożyczkę od 0,5 mln do 300 mln zł.

Środki z tej pożyczki możesz przeznaczyć m.in. na budowę nowych lub przebudowę już posiadanych źródeł ciepła i energii elektrycznej. Źródła te do generowania energii muszą wykorzystywać energię pochodzącą z OZE a więc z fotowoltaiki lub z ciepła odpadowego.

W poprzednich edycjach programu firmy mogły się starać o bezzwrotne dotacje. W ramach tej perspektywy bezzwrotne dotacje są już całkowicie wykorzystane przez co w nowej perspektywie dofinansowanie udzielone jest w formie pożyczki. Z tej formy mogą skorzystać przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.

Klienci firmowi i przedsiębiorstwa korzystające z usług Centrum OZE mogą liczyć na pełne wsparcie związane z formalnościami dotyczącymi programu Energia Plus

Program Moje Ciepło wystartuje najprawdopodobniej na przełomie I i II kwartału 2022 roku. „Moje Ciepło” ma na celu wspierać rozwój ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki prosumenckiej z zastosowaniem zeroemisyjnych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła w domach jednorodzinnych. 

Maksymalne dofinansowanie do jednej instalacji pompy ciepła wyniesie:

 •  21 tys. zł w przypadku pomp gruntowych;
 • 7 tys. zł w przypadku pomp powietrznych.

Dopłaty mają dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym, a przez to program będzie komplementarny wobec programu „Czyste Powietrze”. Formą wsparcia udzielanego przez NFOŚiGW będzie dotacja do 30 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła. 

Zakres programu jest znacznie szerszy, wg. planów ma obejmować także przedsiębiorstwa w realizacji celów takich jak:

 • Kogeneracja dla Ciepłownictwa (budżet 3 mld zł) – ten program skierowany jest do przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła.
 • Digitalizacja sieci ciepłowniczych (budżet 0,5 mld zł) – celem tego programu, adresowanego do przedsiębiorstw energetycznych, będzie budowa i przebudowa systemu telemetrii i telemechaniki polegająca na wdrożeniu nowoczesnych narzędzi i rozwiązań IT służących do zdalnego nadzoru, sterowania i regulacji pracy systemu ciepłowniczego.
 • Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne (budżet 1 mld zł) – w tym przypadku wsparcie ma się odbywać poprzez dofinansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji istniejących instalacji termicznego przekształcania odpadów.
 • Wsparcie wykorzystania magazynów energii na cele stabilizacji sieci – program dla Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (budżet 1 mld zł) – założeniem jest tutaj wspieranie działań inwestycyjnych OSD mających na celu poprawę parametrów jakości energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej i rozdzielczej

 

Znaczna część pomorskich gmin i powiatów oferuje dofinansowanie na proekologiczne rozwiązania takie jak montaż pompy ciepła czy fotowoltaiki.

Sprawdzimy, które z dofinansowań Ci przysługuje i jakie jest dla ciebie najkorzystniejsze. Otrzymasz od nas pełne wsparcie w załatwieniu formalności, dzięki którym za swoją inwestycję zapłacisz mniej.

Weź dofinansowanie na fotwoltaikę
i pompę ciepła