25 marca, 2022

Ochrona środowiska, czy tylko poprzez instalacje OZE?

Nasze biuro uczestniczyło w przebudowie mostu nad rzeką Pisią w mieście Sochaczew w województwie mazowieckim.

Celem inwestycji była rozbiórka istniejącego mostu, w miejsce którego wybudowany zostanie nowy obiekt.
Zadaniem było zaprojektowanie odwodnienia nawierzchni nowego obiektu mostowego z uwzględnieniem ochrony lokalnego środowiska.
Projekt przyczynił się do ograniczenia do minimum spływu szkodliwych zanieczyszczeń wraz z deszczem z nawierzchni jezdni do koryta rzeki. Główne zanieczyszczenie deszczówki to zawiesina, z którą związane są toksyczne związki takie jak metale ciężkie oraz substancje ropopochodne.

Rzeka Pisia jest prawym dopływem Bzury. Długość rzeki wynosi 58,5 km, a powierzchnia jej zlewni to 501,4 km2. Rzeka oraz jej dopływy są wykorzystywane jako turystyczne szlaki kajakowe.