25 marca, 2022

Polacy zapłacą UE 560 tysięcy złotych kary za każdy dzień?

Mimo optymistycznych wiadomości dotyczących możliwości zarabiania z energii słońca, które pojawiają przy kolejnych projektach ustawy, Polsce grozi 200 mln kary za każdy rok zwłoki we wprowadzaniu ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE).

Polska zobowiązała się dostosować krajowe przepisy do unijnych regulacji planując pierwszą w kraju ustawę o OZE i aktualizując Prawo Energetyczne i Gazowe (tzw. Duży Trójpak ustaw) adaptujące przepisy z dyrektywy UE w sprawie OZE.

Termin wdrożenia dyrektywy 2009/28/WE minął w grudniu 2010 roku.

Od tej daty każdy dzień opóźnienia grozi karą w wysokości 133 228,80 euro.

Za taką wysokością kary wnioskowała Komisja Europejska, która skierowała w marcu 2013 skargę  do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W czerwcu 2013 Sejm przyjął budzący wiele emocji tzw. Mały Trójpak zmieniający ustawę Prawa Energetycznego oraz kilka innych ustaw, który miał doprowadzić do wycofania skargi przeciwko Polsce.

Niestety według specjalistów, nie wywiązano się z przejęcia części przepisów zawartych w dyrektywie UE.

12 listopada 2013 Ministerstwo Gospodarki opublikowało nową wersję (4.0) projektu ustawy OZE i jednocześnie skierowało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych.

Nie omieszkaliśmy podzielić się słusznymi uwagami już do kolejnego projektu ustawy w wersji 4.1 z 31.12.2013.

Swoje propozycje na ustawę przedstawili Twój Ruch, organizacje pozarządowe, zrzeszenia przedsiębiorców oraz Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO).

Minister Gospodarki Janusz Piechociński zobowiązuje się, że jeszcze w styczniu ustawa zostanie skierowana do Sejmu, jednak kształt tej ustawy stoi w konflikcie z większością dotychczasowych postulatów.

Jesteśmy zgodni z Panem Wicepremierem co do jednego: energetyka powinna być oparta na polskich technologiach.

Dlaczego potrzebna jest nam ustawa o OZE?

Wejście w życie Ustawy o OZE zapowiada rewolucję w sektorze energetyki. Zawarte w niej regulacje zmienią dotychczasowe zasady systemu wsparcia dla producentów (każdy z nas może nim zostać) zielonej energii i wspomogą rozwój źródeł odnawialnych. Ustawa przewiduje m.in. zróżnicowanie wsparcia finansowego dla OZE w zależności od rodzaju źródła energii.

Nowy system zastąpią obecne regulacje, które opierają się na tzw. zielonych certyfikatach, które wpływają na szybkość zwrotu inwestycji.

Więcej informacji na temat zarabiania z odnawialnych źródeł już wkrótce.