25 marca, 2022

PROW 2015

Jedną z czterech osi priorytetowych programu PROW 2007-2013 jest oś 3:

„Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”.

Poprawę warunków życia zapewnić ma między innymi rozwój usług komunalnych:

– zaopatrzenia w wodę,

– odprowadzenia i oczyszczenia ścieków (budowa systemów kanalizacji sieciowej lub zagrodowej),
– zaopatrzenia w energię ze źródeł odnawialnych (wody, wiatru, energii geotermalnej, słońca, biogazu
i biomasy).

 

W ramach PROW 2007-2013 na wniosek złożony przez beneficjenta przyzwana jest pomoc w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych.

 

Beneficjenci

Pomoc skierowana jest do: gminjednoosobowych spółek gminygminnych zakładów budżetowych, na operacje realizowane w miejscowościach należących do: gmin wiejskichgmin wiejsko-miejskich
z wyłączeniem miast powyżej 5000 mieszkańców i gmin miejskich z wyłączeniem miast powyżej 5000 mieszkańców.

 

Koszty kwalifikowalne

Do kosztów kwalifikowalnych zaliczają się koszty:

1) przygotowania dokumentacji technicznej (m.in. kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, operatów wodno-prawnych, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, usług geodezyjno – kartograficznych),

2) przygotowania innych dokumentów niezbędnych do realizacji operacji,

3) opłat za patenty lub licencje,

4) sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego i związane z kierowaniem robotami budowlanymi – w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych,

5) podatku od towarów i usług (VAT).

 

Nabory wniosków

Nabory wniosków w poszczególnych województwach ustalone są w różnych terminach. Przykładowo:
– w pomorskim: 11 maja – 1 czerwca 2015,

– w kujawsko – pomorskim: 11 maja – 25 maja 2015,

– w warmińsko – mazurskim: 6 maja – 19 maja 2015.

Każdy z wnioskodawców może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy.

 

Refundacja

Refundacji podlegają koszty poniesione przez beneficjenta w wysokości nieprzekraczającej:

– 90% kosztów kwalifikowalnych w ramach wnioskowanej pomocy w okresie realizacji Programu –

w przypadku operacji dotyczącej np. budowy mikroinstalacji prosumenckich,

– 75% kosztów kwalifikowalnych w ramach wnioskowanej pomocy, z tym że dla jednej gminy

w okresie realizacji Programu – nie więcej niż np. 4 000 000 zł – w przypadku operacji dotyczącej gospodarki wodno – ściekowej3 000 000 zł – w przypadku operacji dotyczącej wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

 

Rozpatrywanie wniosków

W trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy dokonuje się ich oceny, przyznając planowanej operacji punkty. O przyznaniu pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyszczególnionych Rozporządzeniu. Ponadto, poszczególne województwa wprowadziły regionalne kryteria oceny projektów i tak na przykład w województwach:
– pomorskim: dodatkowe punkty przyznawane są operacjom polegających na budowie mikroinstalacji prosumenckich realizowanych na obiektach użyteczności publicznych przeznaczonych na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej lub gospodarki odpadami komunalnymi w zależności od tego, czy są one realizowane na terenie gminy wiejskiej lub miejsko – wiejskiej objętej czy nie objętej Obszarem Metropolitalnym i Miejskim Obszarem Funkcjonalnym;

– kujawsko – pomorskim: dodatkowe punkty przyznawane są operacjom polegających na budowie mikroinstalacji prosumenckich służących do wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej,

w zależności od ich mocy;

– warmińsko – mazurskim: dodatkowe punkty w zależności od tego, ile form ochrony przyrody znajduje się w danej gminie.

 

Miejsce składania wniosków

– pomorskie: w sekretariacie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, pokój 300 a;

– kujawsko-pomorskie: w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, pokój nr 114;

– warmińsko – mazurskie: w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pokój 404.

 

Wypłata środków finansowych

Szczegółowe warunki wypłaty określone są w umowie. Jest ona jednak realizowana głównie po zakończeniu operacji lub jej etapu i poniesieniu związanych z nią kosztów, po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność.

 

 

Źródła:

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. W sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013.

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2015 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.